loader

urzad-gminy-solec

ministerstwo-edukacji-narodowej

mazowiecki-kurator-oswiaty

centralna-komisja-egzaminacyjna

okregowa-komisja-egzaminacyjna

zss-pawlowice

zsp-solec

stowarzyszenie-przyjaciol-solca   twoje-radio-lipsko

Aktywni uczniowie w Gminie Solec

 logotyp pzd

Projekt „Aktywni uczniowie w Gminie Solec”.


Realizowanie projektów  jest jednym ze sposobów na uatrakcyjnienie zajęć dodatkowych i doposażenie placówek oświatowych.  W październiku 2015r. w ZSS w Solcu nad Wisłą przeprowadzona została diagnoza potrzeb szkoły w zakresie obszaru wsparcia. Wynikła z niej konieczność wdrożenia w naszej placówce działań edukacyjnych zwiększających kompetencje uczniów i nauczycieli rozwijających ich umiejętności, a także konieczność doposażenia pracowni szkolnych. Wobec powyższego nasza szkoła przystąpiła do projektu „Aktywni uczniowie w Gminie Solec” skierowanego do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Środki pochodzą z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Pozyskana kwota na organizację zajęć i zakup pomocy dydaktycznych wynosi 536715,80 zł,  w tym wkład Unii Europejskiej - 429372,64zł. Celem głównym  projektu  jest wzrost u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.. W roku szkolnym 2016/2017  w szkole prowadzone będą zajęcia dodatkowe dla uczniów, kursy doskonalące dla nauczycieli oraz zostaną doposażone  pracownie naukowe w odpowiednie narzędzia. 


Informacja na temat realizacji projektu "Aktywni uczniowie w gminie Solec"

w I semestrze roku szkolnego 2016/2017

 

Zespół Szkół Samorządowych w Solcu nad Wisłą przystąpił do projektu pn. „Aktywni uczniowie w gminie Solec” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany od września 2016 r. i będzie trwał do końca czerwca 2017 r. Celem głównym projektu jest wzrost u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

W ramach projektu uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w I semestrze roku szkolnego uczestniczyli w następujących zajęciach:

 

Szkoła Podstawowa:

 

1. Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się i kreatywność

 

2. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

3. Zajęcia logopedyczne

 

4.Zajęcia eksperymentalno-doświadczalne.

 

Głównym celem zajęć rozwijających umiejętność uczenia się i kreatywność jest wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z języka polskiego, motywowanie do samodzielnego uczenia się i poszukiwania wiedzy , rozwijanie myślenia i twórczego działania, rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych uczniów poprzez pobudzanie kreatywności, kształcenie szeregu umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki. W zajęciach uczestniczy ośmiu uczniów z klasy szóstej.

 

Podczas zajęć uczniowie doskonalili technikę czytania ze zrozumieniem różnych tekstów kultury, analizowali konteksty, rozwijali umiejętności redakcyjne ze zwróceniem uwagi na poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, uzupełniali wiadomości z nauki o języku.

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone są w dwóch grupach: klasa V (5 osób), klasa VI (5 osób). Celem zajęć jest kształtowanie sprawności w zakresie mówienia, pisania, czytania i umiejętności pracy z tekstem, rozbudzanie motywacji czytania tekstów, wdrażanie do komunikatywnego prowadzenia rozmowy, wzbogacanie słownictwa oraz rozwijanie zdolności poznawczych. Na przeprowadzonych zajęciach usprawniano technikę czytania i pisania oraz rozumowania tekstów. Szczególny nacisk położono na wykonywanie ćwiczeń ortograficznych. Dzieci ćwiczyły gramatykę języka polskiego, usprawniały sprawność manualną, grafomotoryczną i analizę wzrokowo-słuchową oraz uczestniczyły w wielu grach i zabawach dydaktycznych mających na celu niwelowanie dysfunkcji rozwojowych będących przyczyną niepowodzeń szkolnych. Wykorzystywane metody, formy oraz środki dydaktyczne były dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci.  Zajęcia mają pozytywnie wpłynąć na uczniów, dodawać wiary we własne siły i możliwości.

 

Celem zajęć logopedycznych  jest  likwidacja różnego typu wad wymowy , najczęściej pochodzenia dyslalicznego, i uzyskanie poprawnej artykulacji  wadliwie artykułowanych głosek.  Dzieci biorące udział w terapii uczą się prawidłowego toru oddechowego,  usprawniają narządy artykulacyjne: język, wargi, podniebienie. Ćwiczą  słuch fonematyczny i pracują nad koncentracją uwagi. Młodsze dzieci bardzo często nieprawidłowo realizują głoski szeregu szumiącego, syczącego, ubezdźwięczniają głoski dźwięczne i nie wymawiają najtrudniejszej   artykulacyjnie głoski  r .  Starsi uczniowie  dodatkowo uczestniczą w zajęciach z emisji głosu, gdzie poznają techniki  trudnej sztuki  pięknego mówienia

 

Zajęcia eksperymentalno-doświadczalne pod nazwą „Klub Młodego Odkrywcy” mają na celu rozwijanie myślenia i działania twórczego, a w szczególności wykształcenie u uczestników innowacyjnego podejścia do wykonywanych zadań. Zajęcia sprzyjają rozbudzaniu i rozwijaniu indywidualnych zdolności twórczych poprzez pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia i samodzielnego wyciągania wniosków oraz motywowanie do samorozwoju. Na zajęciach uczniowie poszerzają wiedzę przyrodniczą, korelują ją z wiedzą matematyczną, fizyczną i chemiczną, rozwijają  zdolności konstrukcyjne i umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego (akcja-reakcja), samodzielnie wykonują eksperymenty i doświadczenia naukowe.

 

Gimnazjum:

 

1. Zajęcia z przedsiębiorczości

 

2. Zajęcia wyrównawcze biologiczno- geograficzne

 

3. Zajęcia matematyczno-logiczne

 

4. Koło języka niemieckiego

 

5. Zajęcia logopedyczne

 

W zajęciach z przedsiębiorczości uczestniczy pięcioro uczniów z klasy III. Celem tych zajęć jest wzrost u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Właśnie w gimnazjum uczniowie podejmują pierwsze poważne decyzje dotyczące wyboru szkoły i zawodu. Na zajęciach z przedsiębiorczości uczniowie mają możliwość kształtowania postaw aktywności społecznej, przygotowują się do życia w społeczeństwie obywatelskim. Zdobywają wiedzę na temat funkcjonowania gospodarki rynkowej, a także uczą się poruszania w świecie finansów. Zyskują lepszą motywację do planowania i organizowania własnej nauki.

 

Zajęcia wyrównawcze biologiczno - geograficzne  mają  za zadanie wyrównywać braki edukacyjne w zakresie realizowanych treści programowych będących przyczyną trudności szkolnych, utrwalać wiadomości zdobyte na lekcjach biologii i geografii w sposób efektywny, przy pomocy aktywizujących metod i form pracy wspomaganych nowoczesną techniką informatyczną. Założeniem zajęć jest kształtowanie pozytywnego  nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego i praca nad poczuciem własnej wartości oraz ciągłe motywowanie uczniów, by osiągali wyższe wyniki edukacyjne umożliwiające im dalszą edukację.

 

Celem zajęć z języka niemieckiego jest wzbudzenie zainteresowania językiem niemieckim, wyposażenie uczniów w większy zakres wiedzy o wyższym poziomie trudności, rozwijanie kompetencji językowych oraz rozszerzenie wiedzy kulturoznawczej. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość utrwalenia oraz poszerzenia dotychczas poznanego słownictwa dotyczącego życia codziennego, utrwalenia wybranych zagadnień gramatycznych, rozwijania sprawności rozumienia ze słuchu, czytania oraz komunikowania się w języku niemieckim, rozwijania samodzielności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, kreatywnego myślenia jak również rozwijania postawy ciekawości i tolerancji wobec innych kultur. W zajęciach uczestniczy trzech uczniów.

 

Głównym celem zajęć matematyczno – logicznych  jest rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych oraz poszerzanie zakresu wiadomości i umiejętności matematycznych. Uczniowie uczestniczący w zajęciach  mogą rozwijać swoje zainteresowania matematyczne w innych warunkach niż na lekcji. Obowiązują tu zupełnie inne formy pracy, swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka zajęć wykraczająca poza obowiązujący program nauczania, uwzględniająca zainteresowania uczniów. Wszystkie te czynniki sprzyjają wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzają ich pasję poznawczą. 

 

Jednym z elementów projektu jest również doposażenie bazy dydaktycznej szkoły  w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, dobrany odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. W ramach projektu zostało zakupionych 12 komputerów i tablica interaktywna.

 

Nauczyciele uczestniczą w kursach doskonalących.

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU
„AKTYWNI UCZNIOWIE W GMINIE SOLEC”
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
 
Realizacja zajęć  projektu „Aktywni uczniowie w gminie Solec” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęła się w listopadzie 2016 r. W zajęciach wzięło udział 65 uczniów, w tym 40 szkoły podstawowej i 25 gimnazjum. Do końca czerwca 2017 r. zakończono realizację  większości  zajęć. W szkole podstawowej są to:
1. Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się i kreatywność
2. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
3. Zajęcia logopedyczne
4. Zajęcia eksperymentalno-doświadczalne „Klub Młodego Odkrywcy”
5. Zajęcia matematyczno – logiczne.
6. Koło programistyczne.
7. Gimnastyka korekcyjna ( 1 grupa)
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, Zajęcia przyrodnicze i Gimnastyka korekcyjna (2 grupy), z uwagi na późniejsze rozpoczęcie (21 marca 2017 r.), będą kontynuowane w przyszłym roku szkolnym.
W gimnazjum zakończono realizację następujących zajęć: 
1. Zajęcia z przedsiębiorczości
2. Zajęcia wyrównawcze biologiczno- geograficzne
3. Zajęcia matematyczno-logiczne
4. Koło języka niemieckiego
5. Zajęcia logopedyczne
6. Zajęcia eksperymentalne fizyczno- chemiczne.
7. Koło programistyczne.
Do realizacji pozostały:
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, Zajęcia kompetencyjno - społeczne oraz Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się i kreatywność.
W ramach projektu nauczyciele wzięli udział w kursach doskonalących:       „Metoda eksperymentu w nauczaniu przyrody i matematyki” oraz „Korzystanie z narzędzi TIK” , których celem było zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi poprzez doświadczenia i podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli.
Celem głównym projektu był wzrost u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: rozwijanie zainteresowań oraz wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i różnic rozwojowych.  Cele te zostały osiągnięte.  Prowadzący zajęcia stosowali metody aktywizujące, m.in. Burza mózgów, Drama, Dywanik pomysłów, Mapa mentalna oraz gry edukacyjne, w tym interaktywne i zabawy relaksujące.
 
Jednym z elementów projektu było również doposażenie bazy dydaktycznej szkoły   w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, dobrany odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. 
W ramach projektu zostało zakupionych 12 komputerów przenośnych – laptopów, 2  tablice interaktywne, cztery zestawy programowalnych klocków Lego Mindstorms (zajęcia programistyczne) oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć przyrodniczych, eksperymentalno – doświadczalnych, eksperymentalnych fizyko – chemicznych, korekcyjno–kompensacyjnych i wyrównawczych biologiczno – geograficznych.